top of page

廚房部抽油煙機有幾「勁抽」?

睇樓必定會睇廚房抽油煙機。


有些屋的抽油煙機的確係會將油煙抽出屋外,但亦有些只會有過瀘網過瀘油煙。如果爐頭近窗,好大機會有條管道在天花上面或廚櫃頂抽出室外。

中國人煮食,蒸鈔煎炸多樣化,英國人煮食,就相對比較簡單和少油煙,多數只會用焗爐、微波爐,又或者沙律菜生食,所以對抽油煙的要求相對較低。有些屋,由於屋主經常煮咖喱,如果部抽油煙機無喉管抽出室外,咁就......


(版權所有,如需轉載,請註明出處)

Comments


bottom of page