top of page

租屋服務:及早發現問題

  我哋嘅代客租屋服務,會包括起租前入屋檢查。今次發現間屋無燃氣供應以致BOILER未能運作、雪櫃裡面發霉、地氊非常邋遢。但一切問題都能及早解決,香港朋友到埗後可以安心入住。


  網上見過唔少朋友訴苦:租到間屋,貨不對辦,很多問題沒有預先處理,交咗半年租金後,就叫天不應,叫地不聞。想像一下,一家大細拖住十箱八箱行李,經過十幾個鐘頭旅程,入到屋仲要搏鬥一輪,情況都會幾狼狽。


  順帶一提,我哋轉介的清洗地氊服務,將睇得到同睇唔到嘅污垢一併清除。如有興趣,敬請留言或Whatsapp 聯絡: https://wa.me/447393099499


(版權所有,如需轉載,請註明出處)

bottom of page